Coronavirus Statistics


Punjab

44,577

29,145

1,178

Ludhiana

9,322

6,638

335

Maharashtra

704K

515K

22,794

Tamil Nadu

391K

332K

6,721

Andhra Pradesh

382K

287K

3,541

Karnataka

292K

204K

4,958

Uttar Pradesh

197K

145K

3,059

Delhi

164K

148K

4,330

West Bengal

145K

115K

2,909

Bihar

125K

104K

519

Chennai

124K

109K

2,564

Telangana

112K

85,223

780

Assam

94,592

74,814

260

Gujarat

88,805

71,236

2,928

Odisha

87,602

59,470

441

Mumbai

84,524

55,884

4,899

Rajasthan

73,325

58,126

980

Kolkata

68,789

-

-

Kerala

64,355

41,694

257

Haryana

56,608

46,496

623

Madhya Pradesh

55,800

42,310

1,265

 

Reactions